بدست آوردن تمام Stored Procedure های مربوط به یک جدول خاص


  شنبه 30 دی‌ماه سال 1391


SELECT DISTINCT so.name
FROM syscomments sc
INNER JOIN sysobjects so ON sc.id=so.id
WHERE sc.TEXT LIKE '%TableName%'