+ بدست آوردن تمام Stored Procedure های مربوط به یک جدول خاص
SELECT DISTINCT so. name FROM syscomments sc INNER JOIN sysobjects so ON sc.id=so.id WHERE sc.TEXT LIKE '%TableName%'


شنبه 30 دی 1391

عنوان آخرین یادداشتها