+ چک کردن معتبر بودن کد ملی با استفاده از Extention Method
قبلا در این پست درباره Extention Method ها و نحوه استفاده از آن مطالبی نوشته شد. حال در این پست به نحوه استفاده از Extention Method برای چک کردن معتبر بودن کد ملی در نرم افزار می پردازیم : public static bool IsValidCodeMelli( this string codeMelli) { Int64 number; int sum = 0, temp; Int64.TryParse(codeMelli, out number); if (Math.Log10(number) > 6 && Math.Log10(number) < 10) { temp = Convert.ToInt16(number % 10); number /= 10; for ( int i = 2; i < 11; i++) { sum += Convert.ToInt16(i * (number % 10)); number /= 10; } if (((sum % 11 < 2) && (sum % 11 == temp)) || ((sum % 11 >= 2) && ((11 - sum % 11) == temp))) return true ; } return false ; } مثال : string codeMelli = "4990003519"; bool isValid = codeMelli.IsValidCodeMelli();


یکشنبه 12 خرداد 1392

عنوان آخرین یادداشتها