+ حل مشکل ی و ک فارسی و عربی با استفاده از Extention Method
قبلا در این پست درباره Extention Method ها و نحوه استفاده از آن مطالبی نوشته شد. حال در این پست به نحوه استفاده از Extention Method در تبدیل حروف ی و ک عربی به فارسی در نرم افزار می پردازیم : public static class Helper } (public static string FixPersianChars(this string Value } ;( 'ی' , 'ی' )Replace.( "ک" , "ک" ) return Value.Replace { { مثال : ; "بابک کمائی" = string txtLastName ;()string FixChars = txtLastName.FixPersianChars


یکشنبه 12 خرداد 1392

عنوان آخرین یادداشتها