+ تبدیل ی و ک عربی به فارسی در SQL Server توسط T-SQL
شاید براتون پیش اومده باشه که تا قبل از اینکه نرم افزارتون آماده بشه تا کلمات و حروف عربی رو به فارسی تبدیل و در دیتا بیس ذخیره کنه ، کاربرا کلی حروف عربی توی دیتا بیس زده باشن. ​حالا ما اگر بخواهیم تمام حروف ی و ک عربی رو یه جدول دیتا بیس به حروف ی و ک فارسی تبدیل کنیم ، می تونیم از اسکریپت زیر استفاده کنیم.البته در این روش تمام جداول پایگاه داده به انضمام تمام فیلد های نوع متنی در نظر گرفته می شود و فقط کافیه جای dbName نام دیتا بیس خودتون رو قرار بدید. Use [dbName] DECLARE @Table NVARCHAR(MAX),@Column NVARCHAR(MAX) DECLARE Table_Cursor CURSOR FOR --پیدا کردن تمام فیلدهای متنی تمام جداول دیتابیس جاری SELECT T.name, /* Table */ C.name /* Column */ FROM sysobjects T,syscolumns C WHERE T.id = C.id AND T.xtype = 'u' /* User Table */ AND (C.xtype = 99 /* ntext */ OR C.xtype = 35 /* text */ OR C.xtype = 231 /* nvarchar */ OR C.xtype = 167 /* varchar */ OR C.xtype = 175 /* char */ OR C.xtype = 239 /* nchar */) OPEN Table_Cursor FETCH NEXT FROM Table_Cursor INTO @Table,@Column WHILE (@@FETCH_STATUS = 0) BEGIN EXEC ('Update [' + @Table + '] Set [' + @Column + '] = REPLACE(REPLACE(CAST([' + @Column + '] as nvarchar(max)), NCHAR(1610), NCHAR(1740)), NCHAR(1603), NCHAR(1705))') FETCH NEXT FROM Table_Cursor INTO @Table,@Column END CLOSE Table_Cursor DEALLOCATE Table_Cursor


یکشنبه 12 خرداد 1392

عنوان آخرین یادداشتها