+ ارسال ایمیل توسط PowerShell
کد زیر را ابتدا ویرایش کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را در آن وارد نمایید.(در اینجا از سیستم Gmail برای ارسال ایمیل استفاده شده است که البته با تنظیمات SMTP شما قادر به استفاده از هر Mail Server دلخواه خواهید بود.) - متن ایمیل خود را در بخش $body قرار دهید. - در نهایت متن خود را کپی کرده و با کلیک راست بر روی PowerShell متن کپی شده در انجا قرار میگیرد. - حالا کلید Enter را فشار دهید. ایمیل در صورتی که اطلاعات درست وارد شده باشد به ایمیل مقصد ارسال گردیده است. $EmailFrom = "test@gmail.com" $EmailTo = " test@gmail.com " $Subject = "The subject of your email" $Body = "What do you want your email to say" $SMTPServer = "smtp.gmail.com" $SMTPClient = New-Object Net.Mail.SmtpClient($SmtpServer, 587) $SMTPClient.EnableSsl = $true $SMTPClient.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential("test", "123456"); $SMTPClient.Send($EmailFrom, $EmailTo, $Subject, $Body)


شنبه 14 اردیبهشت 1392

عنوان آخرین یادداشتها